Wednesday , May 29 2024

Tips to run a successful Facebook business page

Tips to run a successful Facebook business page

Tips to run a successful Facebook business page

Facebook is very common in use nowadays. Most of the people sometime use it for their personal use and most of them usually use it for their business purpose. Your business can be well established when you go through Facebook and use it for your accomplishing goals.

Following are 10 tips you can get to run a successful Facebook business page:

 1. Catch the Answers:

Why you should be on Facebook?

It’s not necessary for every entrepreneur to be on Facebook. Your focus should be on where your target market is to achieve your goals.

What are your actual goals?

Some goals may be:

 • Provide customer service.
 • Form new partnerships.
 • Reveal your expertise.
 • Build the community, Etc.

Who is your target?

It is included in wise decision making before marketing your product or any service. You have to make sure that who you want to reach on Facebook. Obviously, when you find them, you can easily and rapidly convey your message to them.

 1. Use the space given judiciously:

Facebook provides you space which can leave impression on your page. The more you pay attention on your cover image and profile image, the more you get attention from visitors.

 1. Your cover should be alluring by look:

Your cover is the initial thing your page visitors will notice. Try to make your cover as impressive as you can and make your visitors feel good by your performance.

 1. Post on daily bases:

Posting is your responsibility. If you don’t post regularly then it will leave a bad impact on the visitors which will directly affect your publicity of your page.

 1. Respond to all comments:

The customers prefer to give comments on your page when they inspires from any of your brand. Make sure to reply all the comments and surely check your settings that people can post on your page and keep turning on your messages so that people can leave you private message.

 1. Cross Promote:

To enhance your page visibility, you need to create awareness among people. You must mention your personal profile to your page.

Try to authorize your page on:

 • Your website
 • Newsletters
 • Events
 • Social Networks
 • Marketing material
 • Business cards
 1. Utilize Facebook’s Features:
 • Vanity URL
 • Post Targeting
 • Stuck Posts
 • Highlighted Posts
 • Highlighted Likes
 • Custom Tabs
 • Occasions
 • Post scheduler
 • Offers
 • Advanced Posts
 • Milestone
 1. Finance in your page:

Include Facebook ads to your marketing budget to help enhance your promote events, likes, visibility, engagement and market your product or service etc.

 • Facebook ads
 • Sponsored stories
 • Promoted posts
 • Offers
 1. Provide and give the best value:

Try to give the best in promoting your products or services in front of the customers. Mix of contents should be exactly related to your products or services. Try to avoid stray too far off your topic.

 1. Recognize your platform:

Do you have any idea about how much fans see your posts? Truly, rarely less than 16% of your fans see your page posts. Edge rank decides what posts aware on a Facebook user’s newsfeed.

Hopefully you get the useful information regarding it. Good Luck!

提供一个成功的Facebook业务页面

Facebook现在很常见。大多数人在某种程度上将其用于个人使用,大多数人通常将其用于商业目的。当您通过Facebook并将其用于实现目标时,您的业务可以很好地建立。

以下是10个提示,您可以获得运行一个成功的Facebook业务页面:

抓住答案:
为什么你应该在Facebook上?

每个企业家都不需要在Facebook上。您的重点应在于您的目标市场实现您的目标。

你的实际目标是什么?

一些目标可能是:

提供客户服务。
形成新的合作关系
揭示你的专长
建立社区等
你的目标是谁?

在营销您的产品或任何服务之前,它被纳入明智的决策。你必须确保你想在Facebook上接触谁。显然,当你找到它们的时候,你可以轻松快速地传达你的信息给他们。

使用明智的空间:
Facebook为您的页面提供了可以留下印象的空间。您关注的封面图片和个人资料图像越多,您就越受到访问者的关注。

你的封面应该是引人注目的:
您的封面是您的网页访问者注意到的最初的事情。尽量让您的封面令人印象深刻,让您的访客感受到您的表现。

每天发布:
发布是您的责任如果您不定期发布,那么这将对访问者造成不良影响,这将直接影响到您的网页的宣传。

回应所有意见:
客户喜欢在您的网页启发任何品牌的评论。确保回复所有评论,并确保检查您的设置,人们可以在您的页面上发布,并继续打开您的消息,以便人们可以留下您的私人消息。

交叉推广:
为了增强您的页面可见性,您需要提高人们的意识。您必须在个人资料中提及您的个人资料。

尝试授权您的页面:

你的网页
简讯
活动
社交网络
营销材料
商业名片
利用Facebook的功能:
虚荣网址
发布定位
卡住帖子
突出显示的帖子
突出显示的喜欢
自定义标签
场合
发布调度程序
商情
高级职位
里程碑
财务在您的页面:
将Facebook广告纳入营销预算,以帮助您增强宣传活动,喜欢,知名度,参与度和推销您的产品或服务等。

Facebook广告
赞助的故事
推荐职位
商情
提供并给出最佳价值:
尽量在客户面前尽力推广您的产品或服务。内容的组合应与您的产品或服务完全相关。尽量避免偏离你的话题太远。

认识您的平台:
你有什么想法有多少球迷看到你的帖子?真的,很少有16%的粉丝看到你的页面帖子。边缘排名决定了Facebook用户的新闻稿中的哪些帖子。

希望你能得到有用的信息。祝你好运!

Başarılı bir Facebook işletme sayfasını çalıştırmak için ipuçları

Facebook günümüzde çok yaygın. Çoğu insan kişisel kullanımları için bazen kullanıyor ve çoğu bunu genellikle iş amaçlı kullanıyor. İşyeriniz Facebook’u dolaştığınızda başarıyla kurulabilir ve hedeflerinizi başarmak için kullanabilir.

Başarılı bir Facebook işletme sayfasını çalıştırmak için alabileceğiniz 10 ipucu aşağıda görebilirsiniz:

Yanıtları Yakala:
Neden Facebook’da olmalısın?

Facebook’teki her girişimci için gerekli değildir. Hedef pazarınızın hedeflerinize ulaşması için odaklanmanız gerekir.

Gerçek hedefleriniz neler?

Bazı hedefler olabilir:

Müşteri hizmetini sağlayın.
Yeni ortaklıklar kurun.
Uzmanlığınızı açığa kavuşturun.
Topluluk oluşturun vb.
Hedefiniz kim?

Ürününüzü veya herhangi bir hizmeti pazarlamadan önce bilgece karar verme işlemine dahildir. Facebook’ta kimin ulaşmak istediğinden emin olmalısın. Açıkçası, onları bulduğunuzda, mesajınızı kolayca ve hızlı bir şekilde onlara iletebilirsiniz.

Yararlı bir şekilde verilen alanı kullanın:
Facebook size sayfanızda izlenim bırakabilecek alanlar sunuyor. Kapak resminize ve profil resminize o kadar çok dikkat ederseniz, ziyaretçilerin dikkatini de o kadar çokturursunuz.

Kapağınız cazip olmalı:
Kapak sayfanızı ziyaretçilerin fark edeceği ilk şeydir. Kapaklarınızı olabildiğince etkileyici yapmaya çalışın ve ziyaretçileri performansınızdan iyi hissedin.

Günlük bazda yayınla:
Gönderme sizin sorumluluğunuzdadır. Düzenli olarak yayın yapmazsanız ziyaretçileriniz üzerinde kötü etkiler bırakacak ve bu da sayfanızın tanıtımını doğrudan etkileyecektir.

Tüm yorumları yanıtlayın:
Müşteriler, markanızdan herhangi birisinden esinlendiğinde sayfanızda yorum yapmayı tercih ederler. Tüm yorumları yanıtladığınızdan emin olun ve insanların sayfanızda yayınlayabilecekleri ayarlarınızı kontrol edin ve mesajlarınızı açmaya devam edin, böylece insanlar size özel mesaj bırakabilir.

Çapraz Yükselt:
Sayfanızın görünürlüğünü artırmak için insanlar arasında farkındalık yaratmanız gerekir. Kişisel profilinizi sayfanıza söylemelisiniz.

Sayfanızı üzerinde yetkilendirmeyi deneyin:

Senin internet siten
Haber bültenleri
Olaylar
Sosyal ağlar
Pazarlama materyali
Kartvizitler
Facebook’un Özelliklerinden Yararlanın:
Imaj URL’si
Post Hedefleme
Sıkışan Yayınlar
Vurgulanan Yayınlar
Beğenilen Beğenilenler
Özel Sekmeler
Günler
Post scheduler
Teklifler
Gelişmiş Mesajlar
Kilometre taşı
Finansman sayfanızda:
Facebook reklamlarını, pazarlama bütçenize dahil ederek, etkinliklerinizi, beğenilerinizi, görünürlüğünüzü artırın, ürününüzü veya hizmetinizi pazarlamayı vb. Tanıtın.

Facebook reklamları
Sponsorlu hikayeler
Tanıtılan yayınlar
Teklifler
En iyi değeri verin ve verin:
Ürünlerinizin veya hizmetlerin müşterilerin önünde teşvik edilmesine en iyi şekilde gayret göstermeye çalışın. İçeriğin karışımı, ürünleriniz veya hizmetleriniz ile tamamen ilişkili olmalıdır. Konunuzdan çok uzakta kaçınmaya çalışın.

Platformunuzu tanıyın:
Yayınlarınıza ne kadar hayranın katıldığı hakkında bir fikriniz var mı? Gerçekten, nadiren hayranlarınızın% 16’sından azı, sayfa yayınlarınızı görüyor. Kenar rütbesi, bir Facebook kullanıcısının haber beslemesinde hangi yayınların farkında olduğuna karar verir.

Umarım onunla ilgili faydalı bilgileri edinebilirsiniz. İyi şanslar!

About Jawad Ahmed

Hi, I am Jawad, a talented and versatile writer with 10 years of experience developing effective materials, including press releases, Article Writing, Article Rewriting, Web content, Ghostwriting, Creative writing, Blogs, News, Reviews, Feature Articles, Proofreading, software manuals, and Web Content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *